Obszarem moich zainteresowań naukowych jest chemia związków krzemoorganicznych oraz chemia nowych materiałów hybrydowych. Od początku mojej pracy badawczej zajmuję się różnymi aspektami syntezy i zastosowań organicznych pochodnych krzemu (mało- i wielkocząsteczkowych), mówi dr hab. Kowalewska.

Od 2017 kieruję pracami grupy badawczej „Pracownia fizykochemii materiałów hybrydowych” powstałej w ramach Zakładu Inżynierii Materiałów Hybrydowych CBMiM PAN (obecnie Dział Polimerów CBMiM PAN). Od XI 2015 jestem zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego CBMiM PAN (od XII 2019 profesor Instytutu). Moje najważniejsze osiągnięcia naukowe w czasie ostatnich dziesięciu lat związane są z opracowaniem nowej metody syntezy liniowych polisilseskwioksanów (LPSQ), badaniem właściwości tych unikalnych materiałów, ich modyfikacją i zastosowaniem w różnych obszarach chemii materiałów, podkreśla naukowiec.

dr hab. Anna Kowalewska

Niezwykle cenna jest obecność bocznych grup winylowych przy atomach krzemu w tych polimerach, które mogą być modyfikowane w różnorodny sposób, dzięki czemu można uzyskać różnorodne materiały hybrydowe o specyficznych właściwościach i szerokim spektrum ciekawych zastosowań. Wyniki badań uzyskanych w tym obszarze są przedmiotem łącznie kilkunastu prac oryginalnych, patentu (PL 224474) oraz pracy doktorskiej. Zdobycie grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 2 2011/03/B/ST/02672 pozwoliło mi na rozwinięcie tego tematu. Związane z tym doświadczenie zainspirowało mnie, jak również członków mojej grupy badawczej, do zastosowania liniowych polisilseskwioksanów w innych obszarach chemii materiałów.

Uzyskałam kolejny grant badawczy NCN OPUS 11 2016/21/B/ST5/03070, który dotyczy projektowania sfunkcjonalizowanych LPSQ jako nowych modyfikatorów/dodatków do osnów polimerowych. LPSQ zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby poprzez oddziaływania supramolekularne z otaczającymi je makrocząsteczkami matryc mogły wpływać na właściwości kompozytów polimerowych. W związku z tym projektem dokonane zostało zgłoszenie patentowe (PL WIPO ST10/C PL429452/2019) i przygotowane zostały manuskrypty sześciu publikacji. Wyniki badań są też przedmiotem kolejnej rozprawy doktorskiej. Oryginalna metoda syntezy liniowych silseskwioksanów stała się również podstawą projektu finansowanego w ramach grantu NCN PRELUDIUM 11 2016/21/N/ST5/03362, który dotyczył LPSQ o właściwościach fluorescencyjnych.

Wzięcie udziału w badaniach dotyczących syntezy i badań strukturalnych różnorodnych połączeń silseskwioksanowych zwróciło moją uwagę również na możliwość zastosowania pochodnych poliedrycznych silseskwioksanów w chemii materiałów. Szczególnie interesuje mnie natura przemian strukturalnych zachodzących pod wpływem zmian temperatury w kryształach poliedrycznych silseskwioksanów, w tym zjawisko ujemnej rozszerzalności termicznej.

W czasie ostatnich lat moje zainteresowania naukowe skierowały się też w stronę syntezy polimerów i oligomerów krzemoorganicznych, jako nośników specyficznych cząstek organicznych i zastosowania ich jako nietoksycznych dla środowiska środków antybiofilmowych i antybakteryjnych (patent PL 235567), kończy uczona.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*