60 laureatów odebrało w piątkowy wieczór 21 października Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2016. Wyróżnienie zostało przyznane w sześciu kategoriach. Wręczono również nagrodę główną. Trafiła do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 to wyróżnienie, które jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Przyznane nagrody stanowią docenienie nowatorskich inwestycji i  innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcami nagrody są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja „Rzecz o Innowacjach”, ukazująca się na łamach „Pulsu Biznesu”.

Wyróżnienia w ramach „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016” wręczono w sześciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, samorządy, innowacyjne firmy, państwowe jednostki budżetowe oraz fundacje. Wybór laureatów odbywał się w oparciu o realizowane przed dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego.

Pod uwagę brana była również dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności. Dane uwzględniane przy końcowych rozstrzygnięciach pochodziły z ankiet weryfikacyjnych – przesłanych przez nominowane podmioty. Przy wyborze kierowano się również kwestią dotarcia z projektem do jak najszerszego grona opinii publicznego. Wynika to z wymogów, które stawia Unia Europejska w kwestii promocji projektów unijnych.

Dlatego też o zdecydowanej większości projektów, za które ich pomysłodawcy i realizatorzy otrzymali nagrodę – mogli przeczytać czytelnicy Pulsu Biznesu w sekcji tematycznej „Rzecz o Innowacjach” i na portalu rzeczo.pl.

LISTA LAUREATÓW POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU:

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego za identyfikację i wprowadzanie inteligentnych specjalizacji w województwie podkarpackim

 KATEGORIA: INNOWACYJNA FIRMA

 1. ABM SPACE Sp. z o. o. za realizację innowacyjnego sposobu łączenia się satelitów na orbicie opracowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.
 2. Astri Polska Sp. z o. o. za realizację nowatorskiego rozwiązania w zakresie prototypowania elementów i systemów kosmicznych oraz w obszarze aplikacji satelitarnych.
 3. Astronika Sp. z o. o. za realizację mechanizmu wbijającego penetratora geologicznego HP3, zrealizowanego w związku z marsjańską misją NASA InSight.
 4. Braster S.A. za wprowadzenie innowacyjnego urządzenia Braster, służącego do wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet.
 5. Cemex Polska Sp. z o. o. za realizację projektu pn. „Modernizacja pieca w cementowni Rudniki”.
 6. CIM-mes Projekt Sp. z o.o. za realizację projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nanostrukturalnej warstwy powierzchniowej o właściwościach superhydrofobowych w celu zastosowania w przemysłowych filtrach do wody odpornych na zarastanie biologiczne”.
 7. Eko-Styl Rental Sp. z o. o. za opracowanie nowatorskiej technologii impregnacji tkanin.
 8. Fabryka Kotłów „Fako” S.A. za realizację projektu pn. „Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy”.
 9. Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S.A. za realizację projektów pn. „Opracowanie wielofunkcyjnego urządzenia do sterylizacji” oraz „Uniwersalny aparat próżniowy z funkcją odzysku aromatu”.
 10. Fiab Sp. z o. o. Sp. k. za realizację projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych: PVC, silikon, teflon i etylen, wykorzystujących energię elektromagnetyczną”.
 11. GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. za realizację projektu pn. „Opracowanie i walidacja modelu laboratoryjnego robota kosmicznego zawierającego układ silników resistojet”.
 12. Hertz Systems Sp. z o.o. za realizację projektu w ramach programu Horyzont2020 pn. „Zintegrowane Sensory 3D”.
 13. InPhoTech Sp. z o. o. za prowadzone badania w zakresie fotoniki oraz transfer innowacyjnej technologii do produkcji.
 14. IRES TECHNOLOGIES Sp. z o.o. za opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla branży kosmicznej i przemysłu energetycznego.
 15. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. za innowacyjną instalację produkującą wodór i metan metodą mikrobiologiczną z odpadów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz z zastosowaniem otrzymanych gazów i zapewnieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni”.
 16. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. za modelowe wsparcie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski.
 17. Kratki.pl Marek Bal za realizację projektu pn.” Prace badawcze nad zastosowaniem innowacyjnego materiału wysokoglinowego z grupy HA45 w urządzeniach grzewczych, służących zwiększeniu konkurencyjności firmy Kratki.pl na rynku międzynarodowym.”
 18. Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o. . za realizację projektu pn. „Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych” i „COOPENIK”.
 19. LERG S.A. za realizację projektu pn. „Modernizacja instalacji do produkcji formaliny” i „Rozbudowa instalacji do mielenia nowolaków”.
 20. Lubelski Dom Efektywny Energetycznie Sp. z o. o. za opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości produktów o bardzo niskim zużyciu energii.
 21. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym za modernizację Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poprzez doposażenie sortowni odpadów oraz za dostawę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
 22. MMT Małgorzata Tasiemska za opracowanie systemu ustalania dylatacji i poziomowania płytek Quick Level.
 23. N7 Mobile Sp. z o. o. za innowacyjne rozwiązania dla urządzeń mobilnych oraz projekty oprogramowania dla lotnych systemów czasu rzeczywistego oraz systemów EGSE.
 24. Nano Games Sp. z o. o. za realizację projektów pn. „Globalny lider symulacji czasu rzeczywistego – rozwój linii biznesowej” i pn. „Realizacja oraz wydanie nowej gry symulacyjnej”.
 25. International Com Sp. z o. o. za projekt pn. „Budowa i tworzenie Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Republice Angoli”.
 26. Nieruchomości MSW Sp. z o. o. za realizację projektu pn. „Interaktywna Administracja Nieruchomości”.
 27. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. za komercjalizację wyników badań naukowych, transfer wiedzy do przemysłu oraz tworzenie nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby sektora MŚP.
 28. Profit Network Sp. z o.o. za stworzenie TapOn platrofmy Business Intelligence oraz Marketing Automation umożliwiającej przeprowadzanie nieosiągalnych dotąd kampanii marketingowych z wykorzystaniem klienckich Big Data oraz technologii mobilnych.
 29. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o. o. za opracowanie szeregu technologii otrzymywania innowacyjnych produktów leczniczych.
 30. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe KOLTECH Sp. z o.o. za zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa poprzez eksport i wdrażanie nowych technologii.
 31. SSK Rail Sp. z o.o. za realizację projektów pn. „VOD Rail” oraz „Monitorig Pantografu”.
 32. STEINHOF Sp. z o.o. Sp. k. za realizację projektu pn. „Innowacyjne zespoły okładzin hamulcowych pojazdów samochodowych o wysokiej trwałości i niezawodności z nowoczesnych kompozytów otrzymywanych za pomocą unikatowej, energooszczędnej i ekologicznej technologii kształtowania materiałów rozdrobnionych, podnoszące bezpieczeństwo ludzi i mienia dużej wartości”.
 33. Stem Cells Spin S.A. za opracowanie prototypów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogenych komórek macierzystych.
 34. Średzka Woda Sp. z o.o. za inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju Środy Śląskiej i okolicznych miejscowości, a także do podniesienia standardu życia mieszkańców.
 35. Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. za realizację projektu pn. „Innowacyjna siłownia cieplna z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystującą ciepło odpadowe.”

 

KATEGORIA UCZELNIA WYŻSZA

 1. Akademia Morska w Gdyni za realizację projektu pn. „Angola” – budowa, tworzenie i uruchomienie Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibie w Republice Angoli..
 2. Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego za kompleksowe wsparcie Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z biznesem.
 3. Politechnika Gdańska za realizację projektu pn. „Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA).
 4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za realizację projektu pn. „GRADYS” – oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych.
 5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu za realizację projektu pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”.

 

KATEGORIA JEDNOSTKA NAUKOWA

 1. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk za tworzenie technologii satelitarnych na światowym poziomie.
 2. Instytut Badawczy Leśnictwa za realizację projektów z programu LIFE + pn. ,,ForBioSensing” oraz z programu BIOSTRATEG pn. ,,RemBioFor” .
 3. Instytut Farmaceutyczny za realizację innowacyjnych projektów o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym.
 4. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk za realizację projektu pn.”Opracowanie i wdrożenie modelu przyspieszania hodowli pszenicy z wykorzystaniem metod biotechnologicznych” oraz projekt pn. „Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego”.
 5. Instytut Geodezji i Kartografii za realizację projektu ASAP, którego głównym celem jest utworzenie serwisu informacyjnego dla rolnictwa, bazującego na wykorzystaniu różnorodnych danych teledetekcyjnych.
 6. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk za prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań fizykochemicznych własności ciał stałych, w szczególności w niskich i ultra niskich temperaturach.
 7. Instytut Nowych Syntez Chemicznych za realizację projektów pn.”Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów” i „Instalacja do badań procesów otrzymywania katalizatorów współstrąconych”.
 8. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy za realizację projektu pn. „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

 

KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Laureaci w tej kategorii otrzymali Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju za zrównoważony rozwój gospodarczy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej swoich Gmin i Miast.

 1. Gmina Brześć Kujawski.
 2. Gmina Kolbuszowa.
 3. Gmina Krzyżanowice.
 4. Gmina Kurzętnik.
 5. Gmina Narewka.
 6. Miasto Gorlice.
 7. Miasto Kobyłka.
 8. Miasto Łuków.

KATEGORIA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie za realizację projektu pn. „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”.
 2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie za realizację projektu pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

KATEGORIA FUNDACJA

 1. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki za realizację projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

Organizatorzy przyznali również nagrodę główną w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Otrzymuje ją Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który jest przykładem uczelni, która świetnie potrafi współpracować na linii nauka-biznes, w efekcie czego powstają innowacyjne rozwiązania, takie jak projekt w ramach programu DEMONSTRATOR + pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”.

A już w listopadzie rusza druga edycja Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Szczegółowe informacje już wkrótce pojawią się między innymi na naszej stronie internetowej.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj