Czy w małej wiejskiej gminie może bić serce innowacji? W przypadku gminy Moszczenica ta odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca.


Zawsze działamy według zasady pro publico bono, mieszkańcy są dla nas najważniejsi i to dla nich realizujemy wszystkie nasze projekty. Chcemy zapewnić nie tylko udany start w dorosłe życie poprzez dobrą edukację, lecz również możliwość powrotu po studiach do dobrej pracy w naszej gminie – podkreśla Marceli Piekarek, wójt gminy Moszczenica.

dav

Gmina zainwestowała w infrastrukturę dydaktyczną i sportową – wybudowana została m.in. hala sportowa oraz sala gimnastyczna w Babach. W Jarostach powstała szkoła podstawowa, której budowę sfinansowała IKEA. Ta ostatnia inwestycja jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem, który nie tylko sfinansował budowę szkoły wraz z salą gimnastyczną, ale też drogi dojazdowe do niej oraz sprzęt szkolny. Inwestycja ta pochłonęła w całości ponad 8 mln zł i w całości pokryta została ze środków IKEA, a nowoczesny budynek szkoły jest dumą gminy. Gmina realizuje również projekt budowy własnej sieci światłowodowej FTTH, której właścicielem będzie samorząd – co pozwoli na dostarczenie internetu drogą optyczną do każdego domu w gminie.

dav

W Moszczenicy rozpoczęta została budowa nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego. System będzie składał się docelowo z dwustu wysokiej rozdzielczości kamer, które będą mogły zarejestrować każdy detal – od numerów tablic rejestracyjnych po rysy twarzy. Monitoring umieszczony został w newralgicznych miejscach na terenie gminy. Kamery są cały czas dozorowane przez pracowników monitoringu gminnego, których zadaniem jest powiadamianie Policji w przypadku zaobserwowania zdarzeń niebezpiecznych. W szczególnie ważnych miejscach wprowadzona została możliwość dźwiękowych komunikatów, które pozwalają na bieżące pouczanie przechodniów.

Gmina pełna jest również wydarzeń kulturalnych. Doskonałym przykładem są zaplanowane na okres od 14 do 16 czerwca Chrześcijańskie Spotkania Młodych Moszczenica 2017 „Idźcie i głoście” organizowane przez gminę oraz Parafię Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy. Festiwal muzyki chrześcijańskiej jest organizowany pod patronatem biskupa Marka Marczaka, Administratora Archidiecezji Łódzkiej. CHSM odbywają się pod patronatem Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Powiatu Piotrkowskiego i Wójta Gminy Moszczenica. Na wydarzenie zapraszamy wszystkich – zarówno młodych jak i starszych, kobiety, mężczyzn, dzieci.

Szczegóły znaleźć można na stronie: www.spotkania.moszczenica.eu.

dav

Moszczenica od zawsze charakteryzowała się wysokim poziomem innowacyjności. Już w 2011 r. we współpracy z Politechniką Częstochowską podjęto pierwszą, udaną próbę pozyskania środków na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Powodem tego działania były ogromne problemy z dostępem do sieci internetowej, zarówno dla mieszkańców, jak i samego Urzędu oraz placówek mu podległych. Mimo umiejscowienia w centrum Polski, gmina i jej mieszkańcy borykali się z wysokim poziomem wykluczenia cyfrowego. Dzięki współpracy z Politechniką udało się wprowadzić w życie program „E-LEADER” dla gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin.

– Udało nam się pozyskać na projekt prawie 13 mln zł przy 0 zł wkładu własnego, Projekt stał się dla nas skokiem cywilizacyjnym – 514 gospodarstw otrzymało sprzęt komputerowy oraz darmowy internet na okres pięciu lat, w 19 Lokalnych Punktach Konsultacyjnych udostępniono mieszkańcom 57 komputerów z dostępem do internetu, co więcej, 90 proc. terenu wszystkich czterech gmin pokryte zostało nowoczesną siecią WIFI, a decyzją UKE uwolniono pasmo 512 kb/s dla wszystkich mieszkańców całkowicie za darmo. Największą dumą napawa nas jednak licząca 200 km sieć szerokopasmowego internetu, której 80 km stanowi nowoczesna sieć światłowodowa, doprowadzona również do każdej szkoły, a w każdej z czterech gmin powstały nowoczesne serwerownie. W wyniku realizacji projektu udało się wdrożyć wiele rozwiązań pozwalających ograniczyć koszty bieżącego funkcjonowania Gminy Moszczenica. Mówię tutaj o np. telefonii VOIP, gdzie koszty połączeń spadły o około 90 proc. Rozpoczęto wdrażanie systemu monitoringu stanów pracy przepompowni ścieków, oczyszczalni i ujęć wody. Wdrożono usługę Fax2Mail- faksy są przesyłane na dedykowane skrzynki e-mail. Uruchomiono pocztę Exchange dla około 300 osób – wspólne kalendarze, skrzynki e-mail dla wszystkich pracowników podległych UG. Dzięki projektowi staliśmy się operatorem telekomunikacyjnym – obsługujemy kilka tysięcy użytkowników. Całość projektu nie byłaby jednak możliwa bez współpracy z Politechniką Częstochowską oraz bez wsparcia zespołu prof. Leszka Rutkowskiego w składzie dr. hab. inż. Rafał Scherer, dr. inż. Marcin Gabryel oraz dr. inż. Marcin Korytkowski z Katedry Inżynierii Komputerowej Politechniki Częstochowskiej, który bezinteresownie wspomógł nas swoją wiedzą i stworzył Program Funkcjonalno – Użytkowy projektu E-LEADER oraz wspierał nas wiedzą merytoryczną podczas budowy sieci internetowej – wylicza Marceli Piekarek.

dav

Gmina Moszczenica rozpoczęła obecnie kolejny duży projekt, jakim są Moszczenickie Tereny Inwestycyjne. Zakłada on kompleksowe przygotowanie oraz uzbrojenie 3,5 ha terenów po byłych Zakładach Przemysłu Bawełnianego, w tym o sieć światłowodową.

– Realizacja projektu przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia bezrobocia w gminie Moszczenica, a w konsekwencji w całym regionie. Celem projektu jest stworzenie, dostosowanych do potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, terenów inwestycyjnych odpowiadających zapotrzebowaniu inwestorów z sektora MŚP. W ramach projektu zostanie kompleksowo uzbrojony teren o powierzchni 3,5 ha, poprzez budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci energetycznej ŚN 15kV i stacji transformatorowej, oświetlenia ulicznego, wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej oraz sieci światłowodowej. W ramach przedsięwzięcia zostanie zbudowane także nowoczesne Data Center. Głęboko wierzymy w to, że realizacja projektu MTI będzie ważnym sygnałem dla inwestorów, że warto do nas przyjechać i na naszym terenie zainwestować swój kapitał. Z pomocą funduszy europejskich realizujemy również projekt, którego celem głównym jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji. Dzięki tym działaniom ugruntowana zostanie marka „Moszczenica – najbardziej innowacyjna gmina w Polsce” jako podkreślenie innowacyjnego charakteru regionu i jego nastawienie na rozwój przedsiębiorczości. W ramach projektu najważniejsze zadanie to organizacja dwóch edycji Międzynarodowej Konferencji wraz z targami, która będzie swoistym forum wymiany doświadczeń i budowy powiązań przedsiębiorstw. Gmina weźmie też udział w międzynarodowych branżowych targach i międzynarodowych targach regionalnych w Polsce oraz wydarzeniach o charakterze gospodarczym. Zostanie stworzone również Biuro Obsługi Inwestora, przygotujemy też szereg materiałów informacyjnych i promocyjnych. Dzięki temu projektowi będziemy promować przede wszystkim Moszczenickie Tereny Inwestycyjne jako idealne miejsce do prowadzenia biznesu w Moszczenicy. Zainteresowanie MTI jest spore, czego dowodem są podpisane listy intencyjne z firmami z branży IT (np. Passus Sp. z o.o., Resolution Sp. z o.o. i inni), które wyrażają chęć zainwestowania w Moszczenicy, a zajmują się one wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Ta pierwsza firma już otworzyła u nas swój oddział. Realizując innowacyjne projekty nasza gmina stwarza także miejsce dla startup-ów– swoją siedzibę posiada u nas firma Smartvide, której działalność ściśle związana jest z prowadzeniem badań z szeroko rozumianej sztucznej inteligencji. Najlepszym przykładem tego, iż w Moszczenicy warto inwestować jest powstałe w miejscowości Jarosty Centrum Dystrybucyjne IKEA, które swoim zasięgiem obejmuje zarówno Polskę, jak i Europę Środkową – wskazuje Marceli Piekarek.

Władze gminy rozpoczęły także proces budowy sieci w technologii FTTH dla swoich mieszkańców. Za to przedsięwzięcie odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy Krzysztof Jędrzejczyk. Gmina realizuje ten projekt równolegle z innymi pracami infrastrukturalnymi. Budując sieci wodno – kanalizacyjne, przebudowując drogi jednocześnie układane są rury dedykowane dla potrzeb sieci optycznej. Działania te wkrótce skutkować będą tym, że każdy mieszkaniec będzie miał dostęp do sieci Internet o dowolnej przepustowości.

Gmina w najbliższym czasie planuje wprowadzenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, który docelowo pozwoli mieszkańcom na realizację wszystkich spraw urzędowych drogą elektroniczną. Prace związane z wdrożeniem EZD rozpoczęły się w gminie już w 2009 r. wraz z programem „Wrota regionu Łódzkiego”. W tym roku gminie udało się uzyskać zgodę Wojewody Podlaskiego na dostęp do systemu EZD PUW, który do tej pory wykorzystywany był głównie w urzędach na szczeblu państwowym. Starania gminy wsparł Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który jako pierwszy JST w Polsce wdrożył system EZD PUW produkcyjnie, jako system podstawowy – tym samym Moszczenica stała się pierwszą gminą wiejską w Polsce, która będzie wprowadzać ten system. Zamierzeniem Gminy jest zbudowanie Centrum Usług Wspólnych i udostępnienie tego oprogramowania w postaci chmurowej innym samorządom. W tym celu złożono wniosek o dotację wraz z Gminą Będków o wartości około 1.5 mln zł. Także w tym przedsięwzięciu biorą udział pracownicy Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Rafał Scherer oraz dr inż. Marcin Korytkowski, którzy udzielają wsparcia merytorycznego Wnioskodawcom w okresie przygotowywania dokumentacji konkursowej oraz realizacji Projektu. Za proces uruchomienia systemu od strony organizacyjnej odpowiedzialna będzie Pani Agata Biesaga pełniąca funkcję zastępcy wójta.

Jako Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Częstochowskiej bezinteresownie współpracujemy z Gminą Moszczenica i jej konsorcjantami tylko dlatego, że jej władze są otwarte na nowe, innowacyjne projekty. My ze swojej strony zaprosiliśmy władze gminy Moszczenicy do Społecznej Rady Wydziału, która ma rzeczywisty wpływ na to, jakie prowadzimy kierunki nauczania i jak kształcimy naszych studentów. Dzięki współpracy z samorządem nasi słuchacze mają możliwość odbywania praktyk i staży w przedsięwzięciach prowadzonych w Moszczenicy. Tym samym otrzymują oni ogromną praktyczną wiedzę i dostęp do nowoczesnych technologii – wskazuje Prodziekan ds. nauki, dr hab. inż. Robert Nowicki.

– Gwarancją naszych ostatnich sukcesów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych okazała się właśnie ścisła współpraca z Politechniką Częstochowską, która zapewnia nam wsparcie techniczne oraz Łódzkim Domem Biznesu, który przygotował dla nas dokumentację w zakresie analizy finansowej i studia wykonalności- dodaje Marceli Piekarek

Moszczenica to nowoczesna gmina, która nie boi się podejmowania wyzwań oraz wdrażania nowoczesnych technologii. Współczesny przedsiębiorca, poszukując idealnego terenu pod inwestycję, nie znajdzie lepszego miejsca na jej rozpoczęcie niż w gminie Moszczenica.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj