Moim zdaniem budowanie pozytywnego i interesującego wizerunku polskiej nauki i prac B+R w kraju i poza jego granicami jest tak samo ważne, jak prowadzenie badań naukowych sensu stricto. Z jednej strony taką świadomość powinni mieć i zadbać o to sami naukowcy prowadzący działalność badawczą, z drugiej jednak strony niezwykle ważne jest, by na uniwersytetach i w innych instytucjach rozwijających działalność naukową istniały specjalistyczne komórki budujące  w sposób profesjonalny pozytywny image nauki polskiej. Ponadto trudna do przecenienia wydaje się także być w tym kontekście rola administracji państwowej (ministerstwo) oraz innych jednostek spoza sektora rządowego w promowaniu pożądanego wizerunku aktywności naukowo-badawczej. Oczywiste jest przy tym, by przy planowaniu wydatków na badania przewidzieć źródła finansowania tego rodzaju wsparcia, mówi prof. Marian Gorynia – gość honorowy Forum Inteligentnego Rozwoju.

W ramach projektu „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego” zbadano międzynarodową konkurencyjność firm polskich oraz wywołane globalnym kryzysem ekonomicznym zmiany wpływu endogenicznych i egzogenicznych determinant na kształtowanie się pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. W szczególności ustalono związki pomiędzy międzynarodową pozycją konkurencyjną polskich przedsiębiorstw a jej endogenicznymi i egzogenicznymi determinantami w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i ujawniania się jego konsekwencji (reprezentowane przez lata 2009-2010), relatywnej prosperity (reprezentowanym przez rok 2011) oraz spowolnienia gospodarczego (reprezentowane przez lata 2012-2013).

Do najważniejszych osiągnięć projektu należy zaliczyć: przygotowanie oryginalnego i nowatorskiego warsztatu badawczego, który może być wykorzystywany również w przyszłych badaniach, przygotowanie bardzo obszernego przeglądu światowej literatury przedmiotu, obejmującego liczne zestawienia wyników wiodących badań empirycznych w podjętej tematyce, przedstawienie bardzo bogatego komponentu empirycznego, obejmującego wielopłaszczyznowe analizy na podstawie macierzy obserwacji uwzględniającej dane pierwotne (ankietyzacja) i wtórne (zastane dane statystyczne, dane źródłowe),uwzględnienie interakcji na poziomie makro (gospodarka globalna, gospodarka Polski), mezo (branża) oraz mikro (polskie przedsiębiorstwa) w prezentowanych wynikach empirycznych, rozpowszechnienie wyników przeprowadzonych badań na arenie międzynarodowej.

Genezę kolejnego projektu „Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”, stanowiła zapowiedź wystąpienia W. Brytanii z Unii Europejskiej. W. Brytania odgrywa dużą rolę w międzynarodowej współpracy gospodarki polskiej, stąd pojawiło się pytanie o możliwe konsekwencje Brexitu dla polskich firm kooperujących z tym rynkiem. Głównym celem jest ocena, czy Brexit ma wpływ na strategie polskich firm zaangażowanych w kapitałową i niekapitałową działalność na rynku brytyjskim.

Potencjał innowacyjny projektu wiązał się z określeniem możliwych konsekwencji wyjścia W. Brytanii z UE dla całej populacji polskich firm związanych z tym rynkiem. Duża niepewność generowana przez szok zewnętrzny, jaki stanowił Brexit, miała wpływ na podejmowane strategie przedsiębiorstw. Identyfikacja, opis i interpretacja wyników badań odnośnie do strategii polskich firm miała istotne znaczenie społeczne – z jednej strony chodziło bowiem o uzyskanie usystematyzowanej wiedzy na ten temat opartej na silnych i aktualnych podstawach teoretycznych, a z drugiej strony o wygenerowanie rezultatów wyników badań empirycznych. Znaczenie obu rodzajów wiedzy miało szeroką wymowę społeczną – z jednej strony stanowiło zwartą, syntetyczną informację dla społeczeństwa o możliwych skutkach Brexitu, z drugiej strony stanowiło swego rodzaju przewodnik dla przedsiębiorstw, dla których spodziewane skutki szoku mogły być najbardziej istotne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj