Potrzeba badania podłoża gruntowego nie wynika wyłącznie z wymagań zawartych w przepisach, ale także z optymalnego projektowania budowli.

Odpowiedzią na tę potrzebę jest RID, czyli Rozwój Innowacji Drogowych – wspólne przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach programu Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, jako lider konsorcjum naukowego, prowadzi projekt dotyczący opracowania „Nowoczesnych metod rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

Zewnętrzne warstwy powłoki ziemskiej na której osadzone są fundamenty to po prostu podłoże gruntowe zwane również podłożem obiektu budowlanego. Podstawową zasadę badań geoinżynieskich stanowi uwzględnienie współpracy podłoża gruntowego wskutek wznoszenia układu budowli.

– Nadrzędnym celem kierowanych przez nas działań jest optymalizacja badań podłoża gruntowego w zależności od rodzaju obiektu budowlanego oraz wybranego rejonu odzwierciedlającego warunki geologiczne występujące w podłożu – podkreśla dr Edyta Majer, kierownik projektu. – Optymalizacja ta jest niezbędnym czynnikiem adekwatnego doboru rodzaju badań do oceny warunków geologicznych czy budowy geologicznej, obligatoryjnych np. w procesie planowania projektów budowlanych bądź budowy dróg. W konsekwencji mechanizm ten prowadzi do racjonalizacji kosztów. Na skutek odpowiedniego rozpoznania geologicznego – finalny etap projektu jest kompatybilny z jakością – dodaje.

Namacalny wynik projektu stanowić ma publikacja standaryzująca sposób doboru badań oraz przekładająca się na system szacowania kosztów rozpoznania. Dla inwestora – którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – stanowić będzie bazę, na podstawie której łatwiej zaplanować działania, a także kontrolować wykonawców. Co prawda takowa instrukcja już istnieje, ale jest zdezaktualizowana zarówno prawnie jak i w zakresie normalizacji. Dr Majer zwraca uwagę na funkcjonalność wypracowanych wytycznych. – Podchodzimy do tematu bardzo otwarcie. Chcemy, aby aktualizowana instrukcja była dokumentem dynamicznym. W związku z czym opracowane przez nas wytyczne będą udostępnione na stronie projektu z możliwością wprowadzenia kolejnych niezbędnych zmian.

W projekcie zaimplementowano oraz zharmonizowano cały zestaw norm zwany Eurokodem 7, stanowiący fundament zasad europejskich dotyczących m.in. idei projektowania konstrukcji budowlanych. Opracowaniu wspomnianego powyżej dokumentu stanowiącego wytyczne badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego oraz katalogu metod badań podłoża gruntowego w drogownictwie towarzyszyły będą najnowsze osiągnięcia technik pomiarowych. Kwalifikują się do nich zarówno wszystkie techniki teledetekcyjne (konkretniej interferometria satelitarna), niedoceniane dotychczas techniki geofizyczne oraz metody przetwarzania danych: GIS – systemy informacji przestrzennej i BIM – building information model, czyli systemy informacji o budowlach funkcjonującej w środowisku CAD.

– Projekt podzieliliśmy na pięć etapów. Zakończyliśmy pierwsze zadanie przy jednoczesnej realizacji dwóch kolejnych. Przymierzamy się do wytyczenia poligonów badawczych oraz zrealizowania badań testowych, w okresie wakacyjnym i powakacyjnym, w celu zwalidowania metod. Wstępnie wyselekcjonowane obszary badań to Żuławy Wiślane, z uwagi na deltę rzeki Wisły i specyfikę terenu, a także rejony górskie i podgórskie – okolice Rzeszowa na południe w kierunku Barwinka. Wybór uwarunkowaliśmy od konieczności funkcjonowania bądź obecnego projektowania dróg na obszarze kraju – precyzuje dr Majer. – Na Żuławach mamy drogę S7, w Rzeszowie drogę S19. Region podkarpacia jest z punktu widzenia omawianych badań ciekawy ponieważ na południu stolicy województwa występuje fisz karpacki oraz osuwiska, a na północy obszary, na których występują grunty nazywane lessami. Kolejnym rejonem testowym będzie prawdopodobnie Górny Śląsk – autostrady A4 i A1. Przymierzamy się także do wytypowania okolic Częstochowy. Interesujący jest fakt, iż występują na nich stare szkody górnicze po eksploatacji złóż żelaza. Szkody te nigdy nie zostały zewidencjonowane i nieznane jest dokładne rozpoznanie terenu.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na mocy ustawy z 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze pełni funkcję Państwowej Służby Geologicznej. Zakres działań wynikających bezpośrednio z treści dokumentu to przede wszystkim rozpoznanie budowy geologicznej w kontekście zabezpieczenia bazy surowcowej kraju, swoistego rodzaju inwentaryzacja złóż, monitoring geozagrożeń i ochrona środowiska a także administrowanie centralnym archiwum geologicznym.
Państwowa Służba Geologiczna prowadzi intensywne działania informacyjne oraz bazy danych – ogólnodostępne źródło wiedzy przydatne zarówno dla resortów administracji państwowej i samorządowej. – Nasze bazy danych są szczególnie istotnym źródłem informacji dla Ministerstwa Środowiska, które jest koncesjonariuszem, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, bo umożliwiają gospodarowanie wiedzą o warunkach budowalnych w kraju oraz Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Gmin w poszukiwaniu uzasadnień dla konkretnego planowania przestrzennego – wylicza dr Majer. Ale również i prywatnych przedsiębiorców. – Dane, o których mówimy, powinny być fundamentalne również z punktu widzenia świadomych inwestorów planujących rozpoczęcie bądź relokację działalności. Służy to zarówno racjonalizacji i optymalizacji ich działań, a także, i przede wszystkim, ekonomice.

Źródło zdjęcia: GDDKiA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj