Ujednolicenie przepisów w zakresie zbywania nieruchomości publicznych na rzecz wieloletnich dzierżawców – zakłada nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, którą przyjął Sejm.

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w komunikacie, celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zapewnienie przejrzystej i stabilnej sytuacji stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Nowe przepisy umożliwiają zastosowanie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do należności pieniężnych m.in. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, bądź czynszu za najem lub dzierżawę.

W ustawie zawarto także jednoznaczne rozstrzygnięcie o możliwości umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez starostę albo ministra właściwego do spraw budownictwa i mieszkalnictwa.

Nowelizacja umożliwia powierzanie niektórych czynności z zakresu gospodarowania zasobem publicznym podmiotom tworzonym przez samorządy lub Skarb Państwa na podstawie odrębnych przepisów. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, już obecnie wiele samorządów powołuje jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiących ich własność.

Nowe prawo zapewnia także jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz ich długoletnich dzierżawców. Z uwagi na obowiązek gospodarowania nieruchomościami publicznymi w sposób chroniący interesy finansowe samorządów zaproponowano, aby wyjątek od ogólnej zasady przetargowego zbywania nieruchomości publicznych mógł być stosowany wyłącznie wobec osób, które wieloletnio gospodarują taką nieruchomością.

Ustawa wprowadza również możliwość zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy o nabycie nieruchomości z osobami, które były ich użytkownikami wieczystymi i deklarują chęć dalszego korzystania z nieruchomości, ale nie zgłosiły żądania o przedłużenie użytkowania wieczystego przed datą wygaśnięcia prawa.

Dotychczas wygaśnięcie użytkowania wieczystego z uwagi na upływ terminu wiązało się z koniecznością zapłaty przez właściciela na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego wynagrodzenia za budynki usytuowane na nieruchomości. Budynek mógł być wówczas sprzedany lub oddany w użytkowanie wieczyste wyłącznie w drodze przetargu, a osoba dotychczas do użytkująca nie miała pierwszeństwa w jego nabyciu.

W noweli uregulowano także sposób rozliczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w przypadkach, gdy w trakcie roku kalendarzowego następuje zmiana użytkownika wieczystego. Wprowadzono zasadę, że opłatę roczną wnosi w całości osoba będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata. Sposób wzajemnych rozliczeń strony będą mogły określić w umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w ramach swobody umów.

Ponadto nowe przepisy wskazują, że w sytuacji zrzeczenia się przez państwową osobę prawną użytkowania wieczystego obciążającego grunt gminy, prawo to wygasa.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami została w piątek przyjęta przez Sejm. Przepisy wejdą w życie 1 września.

Źródło: samorzad.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj