Głównym celem projektu SEGENMAS realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych NCBR (PBS3/A8/28/2015) jest opracowanie gotowej do wdrożenia technologii monitorowania genotypów łubinu wąskolistnego pod względem cech użytkowych za pomocą markerów molekularnych. Projekt realizowany jest w konsorcjum złożonym z 2 Instytutów PAN (IGR PAN Poznań, IFR PAN Kraków), 3 Uniwersytetów (UP Poznań, UR Kraków, UMCS Lublin) oraz 2 spółek hodowli roślin (PHR i HR Smolice). SEGENMAS integruje prace badawcze z dziedziny genetyki, biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, fitopatologii i bioinformatyki. Analizowane są cechy morfologiczne, elementy struktury plonu, cechy fizjologii rozwoju, odporność na stresy abiotyczne, tolerancja na grzyby patogeniczne, jakość plonu i kompetencje symbiotyczne.

Do analizy polimorfizmu DNA wykorzystano innowacyjną metodę genotypowania przez sekwencjonowanie. Będą opracowane struktury baz danych dla badanych cech i wykonane mapowanie asocjacyjne w celu określenia markerów skorelowanych z tymi cechami. Ponadto, markery zostaną zlokalizowane na mapie genetycznej, zawierającej loci kolejnych cech użytkowych (miękka okrywa nasienna, niepękanie strąków, termoneutralność).

Osiągnięte w projekcie rezultaty przyczynią się do:

  • podniesienia konkurencyjności firm hodowlanych specjalizujących się w produkcji nowych odmian łubinu wąskolistnego, na rynku krajowym i międzynarodowym,

  • ochrony środowiska rolniczego poprzez promocję rodzimego gatunku strączkowego, mającego dodatni wpływ na strukturę i żyzność gruntów rolniczych,

  • zwiększenia produkcji krajowej białka roślinnego jako alternatywy dla importu śruty sojowej,

  • poszerzenia oferty producentów nasion łubinu dla celów spożywczych poprzez poznanie zawartości składników prozdrowotnych lub antyżywieniowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj