Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poprzez instytucje Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej i Akademię Internacjonalizacji skupia się na promocji regionalnej gospodarki na rynkach zagranicznych. O działaniach tych opowiada Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Województwo śląskie to jeden z najprężniej rozwijających się regionów Polski. Nie brak w tym zasługi Urzędu Marszałkowskiego, który od lat stawia na promocję oferty gospodarczej. Jak wyglądają te działania?

To prawda. Przez lata region utożsamiany był wyłącznie z przemysłem ciężkim i górnictwem, obecnie z rozwiązaniami opartymi na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Transformacja regionu pomaga tworzyć nowe gałęzie i nowe rozwiązania w szerokiej gamie sektorów. Działania skoncentrowane są na rozwoju technologii przyjaznych środowisku naturalnemu oraz na regionalnych inteligentnych specjalizacjach, czyli medycynie, technologiom informatycznym, energetyce, zielonej gospodarce i przemysłach wschodzących. Dzięki dostępnym narzędziom i konsekwentnie realizowanej polityce rozwoju gospodarczego udzielamy wsparcia sektorowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, między innymi poprzez projekt pod nazwą „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”. Jego głównymi celami jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w województwie śląskim, wzrost poziomu eksportu z sektora MŚP z regionu, a także promocja województwa pod względem zamieszkania i podejmowania pracy. Z celów szczegółowych projektu wymienić warto przyciągnięcie przedsiębiorców, mieszkańców i talentów z terenu Polski, Europy i całego świata, a także zachęcenie przedsiębiorców z regionu do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej poprzez budowę sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

Czy oferta gospodarcza regionu promowana jest na rynkach zagranicznych?

Tak, to kluczowe zadanie w realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Fundusz Górnośląski w projekcie, o którym wspomniałem wcześniej. W jego ramach realizowane są między innymi zagraniczne misje gospodarcze, czy wyjazdy na międzynarodowe targi branżowe, a także promocja innowacyjności. Ponadto aktualizowana jest stale baza ofert inwestycyjnych. Działania te umożliwiają przedsiębiorcom wymianę doświadczeń eksportowych, a kontrahentom zagranicznym możliwość zapoznania się z  ofertą inwestycyjną naszego regionu.  W ramach misji gospodarczych przedsiębiorcy otrzymują pełne wsparcie z strony Funduszu: od transportu i zakwaterowania, poumawianie spotkań B2B, studyjnych i kontaktów z miejscowymi władzami i placówkami dyplomatycznymi, a także instytucjami otoczenia biznesu, funduszami VC i instytucjami prowadzącymi programy akceleracyjne. Do tej pory zorganizowano udział przedsiębiorców w 16 targach branżowych oraz w 12 misjach zagranicznych. Potwierdzeniem tak dużej aktywności województwa poza granicami jest utworzenie Regionalnego Biura Województwa Śląskiego w Abu Zabi oraz Biura w Kijowie.

Jacy przedstawiciele sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw mogą liczyć na wsparcie w projekcie?

Wsparcie kierujemy do sektora MŚP z województwa śląskiego. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz zwiększenie świadomości MŚP w zakresie internacjonalizacji to główne cele projektu. Obok targów i wspomnianych misji prowadzone są dla przedsiębiorców również szkolenia w postaci Akademii Internacjonalizacji i spotkania informacyjne. Przedsiębiorcy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w budowaniu strategii wejścia na rynki zagraniczne. Do tej pory w ramach projektu wsparcie otrzymało 377 firm.

Na jakiej zasadzie działa Akademia Internacjonalizacji?

Akademia Internacjonalizacji to projekt, realizowany przez Fundusz Górnośląski, którego głównym celem jest wsparcie przedstawicieli sektora MŚP zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat kluczowych aspektów internacjonalizacji działalności biznesowej i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem, realizowanych na polach rozwoju i ułatwienia startu na ogólnopolskich i zagranicznych rynkach. Wsparcie w zakresie Akademii Internacjonalizacji to między innymi działania marketingowe,  budowanie i wdrażanie strategii eksportowych, wyjaśnianie aspektów prawnych w zakresie eksportu oraz prowadzenia działalności gospodarczej, czy możliwości inwestycyjne i handlowe. Dotąd w ramach 10-ciu Akademii przeprowadzono spotkania, których przedmiotem były rynki Bliskiego Wschodu i Izraela, krajów bałkańskich, Kaukazu i Azji Centralnej, rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Afryki Północnej i Zachodniej, rynek amerykański, francuski, niemiecki, włoski, brazylijski, brytyjski oraz egipski. Wzięło w nich udział 67 firm z regionu, natomiast w ramach spotkań informacyjnych blisko 200 firm. Wszystkie proponowane aktywności umożliwiają wymianę doświadczeń eksportowych oraz oferują wsparcie merytoryczne m.in. z zakresu marketingu, prawa, finansów, ale również różnic kulturowych w biznesie, obowiązujących na rynkach docelowych.

Czym zajmuje się Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej?

Departament to zespół doświadczonych pracowników, którzy realizują wspomniany projekt w partnerstwie z pracownikami Funduszu Górnośląskiego. Do głównych zadań Departamentu należy promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa śląskiego, współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami w obszarze gospodarki czy koordynacja działań związanych z opracowaniem, aktualizacją i wdrażaniem polityki rozwoju gospodarczego naszego województwa. Na uwagę zasługują działania związane z opracowaniem analiz dotyczących internacjonalizacji, współpracy międzynarodowej czy śląskiej gospodarki i jej sektorów oraz skuteczne wdrażanie polityki rozwoju gospodarczego województwa śląskiego. W Departamencie prowadzona jest również baza ofert terenów inwestycyjnych z regionu. Obok zadań z zakresu promocji gospodarczej i współpracy międzynarodowej do zadań DGiWM należy również współudział w planowaniu zaopatrzenia energetycznego województwa, opiniowanie wniosków wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, energii elektrycznej i paliw ciekłych.

Jakie inne formy promocji realizowane są przez Departament?

W ramach Departamentu funkcjonuje Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera będące certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Centrum skupia swoją działalność na przyciąganiu inwestycji do regionu oraz promowaniu jego atrakcyjności na światowych wydarzeniach jak m.in. Expo Real, MIPIM czy AIM. Na uwagę zasługuję fakt, iż Województwo Śląskie w ostatniej publikacji Financial Times zostało zakwalifikowane do pierwszej dziesiątki dużych regionów europejskich w 3 kategoriach: strategia BIZ, otwartość dla biznesu i efektywność kosztowa. To bardzo ważne dla nas wyróżnienia.

Jaki udział w programie promocji oferty gospodarczej województwa śląskiego mają fundusze europejskie?

Fundusze europejskie mają kluczowe znaczenie w naszym programie. Wartość całego projektu to 33 766 906,81 złotych. Projekt trawa od 01.09.2019, a zakończy się  31.12.2023 r. Partnerem w projekcie jest Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach, który jest instytucją otoczenia biznesu w województwie śląskim w zakresie realizacji polityki rozwoju regionu, w szczególności jej komponentu innowacyjności. Kreuje i udostępnia nowoczesne instrumenty finansowe i niefinansowe wspierające rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz Górnośląski jest operatorem programów oferujących przedsiębiorcom wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Co ważne, program związany z internacjonalizacją będzie kontynuowany w kolejnej perspektywie.

Kluczowe dla rozwoju regionu jest finansowanie sektora innowacji. W jaki sposób zadanie to jest realizowane przez Urząd Marszałkowski?

Zgadzam się, dlatego wsparcie będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT, czyli rodziny technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje. Nabór wniosków rozpocznie się w marcu 2024 r. i skończy się w kwietniu 2024 r. Instytucją ogłaszającą nabór jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Wsparcie będzie miało charakter dotacji i obejmować będzie inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe przedsiębiorstw, w tym cyberbezpieczeństwo. Pomoc obejmie również usługi doradcze świadczone przez organizacje badawcze lub IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) akredytowane na poziomie regionalnym lub krajowym, wspomagające sektor MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Uzupełniająco, jako element każdego projektu dopuszcza się wsparcie na podnoszenie kompetencji pracowników. Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 15 000 000,00 euro.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj