Kompleksowe zmiany uczelni i działalność obejmująca wiele obszarów wymaga narzędzi informatycznych na miarę XXI wieku.

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi przeżywa w ostatnich latach okres bardzo intensywnego rozwoju. Realizowanych jest wiele inicjatyw wewnętrznych mających na celu znalezienie właściwej odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu Uczelni, zmieniających się oczekiwań i potrzeb naukowców, badaczy oraz studentów. Szereg z tych inicjatyw
i projektów jest finansowanych z Funduszy Europejskich, ale rośnie także liczba strategicznych działań i projektów finansowanych ze środków własnych. Jednym z tych najbardziej napędzających działalność Uczelni jest projekt „InterScienceCloud”(ISC) – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi – wyjaśnia Kanclerz Uniwersytetu dr Jacek Grabowski.

Strategiczna przestrzeń dla nauki.

„ISC” będzie innowacyjną platformą do zbierania, przetwarzania, zarządzania, a przede wszystkim udostępniania informacji o działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Uniwersytetu. Zapewni dostęp do zasobów wiedzy i materiałów uczelni wszystkim zainteresowanym szeroko pojętym światem medycyny i nauk medycznych, w tym również tzw. „pasjonatom nauki” – osobom spoza środowiska akademickiego.

Wartość projektu przekracza 6 mln zł, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i został uruchomiony w listopadzie zeszłego roku. Jest inicjatywą w dużej części informatyczną, integrującą wiele aspektów działalności badawczo-naukowej Uczelni, która odpowiada w ten sposób na zidentyfikowane potrzeby naszych pracowników i studentów. Osiągnięcie zamierzonych celów projektowych będzie miało istotny wpływ na realizację Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015-2020, opracowanej we współpracy z firmą Ernst & Young. Spełni także wytyczne MNiSW oraz UE w zakresie rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.

– Jednym z głównych zadań ISC jest wspomaganie działalności badawczo-naukowej Uczelni oraz zarządzanie tzw. kołem wiedzy. Chodzi o kompleksowe wspieranie projektu od momentu pojawienia się pomysłu (koncepcji), badań wśród pracowników naukowych, poszukiwanie odpowiedniej ścieżki finansowej, wsparcie w doborze partnerów, zbieranie, gromadzenie i analizę uzyskanych wyników, przygotowanie publikacji naukowej oraz przeprowadzanie i publiczne udostępnianie wyników badań. Odpowiedzią ISC na taką potrzebę jest wsparcie procesu zarządzania za pośrednictwem systemu informatycznego, a z drugiej strony realizacja idei otwartej nauki i innowacji, polegająca na udostępnianiu i rozpowszechnianiu informacji przy jednoczesnym wspieraniu i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy – opisuje Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego mgr inż. Witold Kozakiewicz.

Zbudowana w ramach projektu platforma będzie integrować i udostępniać dane, treści publikacji, informacje o patentach, dostępnych usługach i aparaturze badawczej oraz
o potencjale naukowo-badawczym uczelni, które w rezultacie będą wspomagać i integrować wszystkie elementy działalności naukowej. Informacje te będą ze sobą powiązane poprzez osobę naukowca oraz słowa kluczowe (tzw. tagi).

– W ramach projektu powstaną specjalne aplikacje wspierające zbieranie i opracowywanie danych naukowych, prowadzenie projektów naukowo-badawczych i zarządzanie publikacjami naukowymi w Uczelni. Wykorzystana zostanie w tym celu posiadana platforma do zarządzania procesami biznesowymi (BPMS). Mowa na przykład o procesie wnioskowania o nowy grant, projekt, rozliczanie wydatków z nimi związanych czy takich prozaicznych zdarzeń jak delegacje. Dla każdego z wymienionych procesów uruchamiane jest zadanie procesowe, zawierające formularz z wszystkimi, koniecznymi do podania informacjami. Jego wypełnienie spowoduje, że system procesowy przekaże daną sprawę do kolejnej osoby, według opracowanego diagramu procesu, bez konieczności ingerencji ze strony wnioskującego. W podobny sposób można zarządzać również bardziej skomplikowanymi działaniami – dodaje Dyrektor Biura Nauki oraz Strategii i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mgr Jarosław Horodecki.

Współpraca na rzecz nauki w kraju i za granicą

Uniwersytet Medyczny w Łodzi bardzo dynamicznie rozwija działalność naukową
i badawczo-rozwojową.

O jego pozycji w tym obszarze świadczą czołowe pozycje w rankingach, obejmujących zarówno działalność publikacyjną jak i cytowalność, potwierdzające duże zainteresowanie
i uznanie dla prowadzonych badań.

Przyczynia się do tego również bardzo intensywna współpraca z innymi jednostkami w kraju i za granicą. W chwili obecnej uczelnia realizuje 21 projektów międzynarodowych finansowanych m.in. z H2020 (5 projektów), 3 Programu Zdrowia, COST, JPI jak również EIT Health – Węzeł Wiedzy i Innowacji (KIC) na rzecz Aktywnego Życia i Zdrowego Starzenia. UM w Łodzi jest jednym z tzw. Core Partners EIT Health, co pozwala mu na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych, edukacyjnych, oraz tych wspierających akcelerację start-upów i promujących przedsiębiorczość.

Liczba projektów  z udziałem UM w Łodzi rośnie. Dzisiaj jest ich ponad 30. Dużo cenniejsza jednak od samej liczby jest możliwość współpracy z ponad 150 najlepszymi uniwersytetami, instytutami i firmami z całej Europy, takimi jak: Instytut Karolinska, Oxford, Cambridge, Imperial College, IESE Business School, Uniwersytet Leuven, Uniwersytet Groningen oraz Uniwersytet Heildelberg, Instytut badawczy Maxa Plancka, Roche, Novartis, Philips.

Silni partnerzy to gwarancja innowacyjności i wysokiego poziomu naukowego projektów realizowanych w ramach tzw. Trójkąta Wiedzy (Edukacja, Badania i Innowacje) – uzupełnia prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Lucyna Woźniak. UM w Łodzi nie zaniedbuje również młodych naukowców i projektów finansowanych przez NCN. Corocznie tylko z tego źródła pozyskiwane jest około 100 grantów.

Współpraca Uniwersytet – Biznes i jej znaczenie dla nauki

Projekty naukowe zgodnie z Trójkątem Wiedzy powinny znaleźć swoją kontynuację zarówno w nowych, zintegrowanych programach kształcenia, jak również we współpracy z biznesem, przy próbie znalezienia ich zastosowania w systemie medycznym czy systemie ochrony zdrowia.

Z tego powodu Uniwersytet bardzo intensywnie poszukuje i rozwija nowe modele współpracy z otoczeniem zewnętrznym, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału partnerów.

Celem Uczelni jest długofalowa współpraca z wiodącymi dostawcami technologii i usług medycznych z całego świata, ponieważ nauka i innowacja potrzebują czasu.

Obecnie UM w Łodzi podpisał umowę o współpracy z rozwijającymi swoją obecność na rynku polskim firmami Philips oraz Comarch, jest również w trakcie negocjacji z kolejnymi dwoma korporacjami, w tym jedną firmą farmaceutyczną.

Praktyczne zarządzanie wiedzą w środowisku akademickim

Jednym z istotnych założeń współpracy z biznesem i działalności naukowej jest wypracowanie mechanizmu metod i narzędzi wprowadzania osiągnięć naukowych, innowacji oraz produktów do zintegrowanych programów kształcenia, tak aby studenci UM w Łodzi w czasie studiów mogli stykać się z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki i technologii.

Przykładem projektu, który ma pomóc w wypracowaniu takich metod i narzędzi jest „Operacja-Integracja” realizowany w ramach Zintegrowanych Programów Uczelni. Projekt ma na celu wprowadzenie do dydaktyki podejścia problemowego, czyli takiego, które wymaga od studentów kompleksowego i wieloaspektowego podejścia do analizowanego przypadku. Ponadto w ramach inicjatywy przewidziano dalszy rozwój Centrum Symulacji Medycznych o tzw. „Trauma Room”, czyli pomieszczenia odzwierciedlające realia stosowania procedur medycznych w warunkach pola walki.

Prowadzone są również warsztaty, z których część odbywa się udziałem studentów i pracodawców. W ramach zajęć studenci uczą się obsługi systemów  używanych  w szpitalach, aby przygotować się do funkcjonowania w ich środowisku.

Innym projektem realizowanym ze środków strukturalnych są „Ścieżki Hipokratesa”, które rozwijają współpracę z młodszymi, przyszłymi kandydatami na studia. Prowadzone są zajęcia zapoznawcze o tym, jak wygląda kształcenie na uczelni i w jaki sposób ona funkcjonuje.

Kolejnym przykładem działania zainicjowanego przez UMED jest konkurs Drzewo Pokoleń,  którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej. Organizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź w ramach „Łódzkich Senioraliów”.

Nauka wymaga również przestrzeni

Nowoczesna uczelnia, stawiająca na naukę, współpracę i innowacje musi wspierać te elementy na różny sposoby, również poprzez zapewnienie przestrzeni do realizacji celów strategicznych. Z tego powodu w ostatnim okresie podjęto wiele inicjatyw  infrastrukturalnych związanych z modernizacją części budynków, jak też z zaprojektowaniem i wybudowaniem całkowicie nowych przestrzeni dla nauki, jak to ma miejsce w projekcie BRaIn.

Największą inwestycją jest rozbudowa Szpitala Klinicznego UM w Łodzi tzw. CKD-2. Obecnie Kampus CKD składa się z dwunastu jednostek naukowo-dydaktycznych, takiej samej liczby oddziałów szpitalnych oraz 2 zakładów diagnostycznych. Planuje się, że do roku 2023
z Zielonego Kampusu CKD korzystać będzie dziennie ok. 13 – 14 tys. osób.

W ramach projektów wewnętrznych z wykorzystaniem własnych środków Uniwersytet modernizuje także stary budynek Biblioteki. Tworzy w nim Strefy Wiedzy i Innowacji konsolidujące jednostki związane z działalnością rozwojową Uczelni, tj. Biuro Nauki Strategii i Rozwoju, Centrum Informacyjno-Biblioteczne, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Inkubator Przedsiębiorczości.

Tak szeroka działalność w obrębie jednej uczelni daje wiele możliwości i niesie za sobą konkretne wyniki. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest pod tym względem najlepszą uczelnią medyczną w kraju, a wydaje się, że władze Uczelni dopiero nabierają rozpędu do dalszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jakub Maksymowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj