Łącznie 270 mln złotych mogą otrzymać naukowcy na projekty naukowe, tworzenie zespołów badawczych oraz współpracę międzynarodową w konkursach ogłoszonych w środę przez Narodowe Centrum Nauki. O finansowanie mogą się starać naukowcy ze stopniem doktora i najbardziej doświadczeni badacze.

W środę Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9. „Nabór projektów potrwa do 15 września 2017 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2018 r.” – poinformowało w przesłanym komunikacie Narodowe Centrum Nauki (NCN).

„Nowością w ogłoszonych dziś konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów SONATA, SONATA BIS i MAESTRO. Może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, których tak brakuje w wielu polskich jednostkach badawczych. Wprowadzamy także zasadę, że zespół ekspertów w naszym najbardziej prestiżowym konkursie MAESTRO będzie się składał w całości z naukowców spoza Polski, co, mamy nadzieję, dodatkowo podniesie jego poziom” – informuje dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki.

Już po raz trzynasty otwarto nabór wniosków w konkursie SONATA, skierowanym do osób posiadających stopień doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Budżet konkursu wyniesie 70 mln zł. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji kierownik projektu musi wykazać od jednej do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych, z czego jedną powinien dołączyć do wniosku.

W siódmej edycji programu SONATA BIS naukowcy mogą zdobyć łącznie 120 mln zł. Konkurs ma na celu powołanie nowego zespołu naukowego, kierowanego przez badacza, który stopień naukowy doktora uzyskał w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Podobnie, jak w przypadku konkursu SONATA, kierownik projektu musi wykazać publikację lub przyjęcie do druku swoich prac naukowych, w tym przypadku od trzech do siedmiu.

Kolejny z ogłoszonych konkursów – MAESTRO – jest przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie projekty badawcze, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. W dziewiątej edycji programu rozdysponowanych zostanie 40 mln zł. Potencjalny kierownik projektu to osoba, która w ostatnich 10 latach opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, a także wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej.

„W konkursie uściślono też niektóre kryteria oceny. Aby kierownik projektu mógł uzyskać najwyższą punktację za swoją aktywność naukową, musi wykazać się np. udziałem w panelach eksperckich międzynarodowych konkursów, wysoką cytowalnością prac, czy złożeniem w ostatnich dziesięciu latach wniosku do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), który dostał finansowanie lub przeszedł do drugiego etapu oceny” – informuje NCN.

Tym razem naukowcy starający się o ten mistrzowski grant będą musieli stanąć przed międzynarodowym panelem ekspertów już na pierwszym etapie oceny merytorycznej. W związku z tym, inaczej niż w większości konkursów NCN, także skrócony opis projektu trzeba będzie przygotować w języku angielskim.

Ogłoszona po raz dziewiąty HARMONIA jest konkursem na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Jej budżet wyniesie w 2017 roku 40 mln zł.

Oprócz projektów prowadzonych w bezpośredniej kooperacji z zagranicznym partnerem, finansowane mogą być też badania odbywające się w ramach programów międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, a także prace polskich zespołów wykorzystujących wielkie międzynarodowe urządzenia badawcze. Zarówno polski kierownik projektu, jak i wiodący partner, muszą wykazać od trzech do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac, z czego po trzy należy dołączyć do wniosku. Skrócony opis projektu należy przygotować w języku polskim.

Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie www.ncn.gov.pl

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj