dr hab. inż. Piotr Krajewski
dr hab. inż. Piotr Krajewski

W  skali  globalnej  człowiek  jest  od  kilkuset  lat  główną  siłą  napędową  przekształceń  powierzchni Ziemi. Poprzez realizację swoich potrzeb znacząco wpływa na zmiany krajobrazu. W ciągu ostatnich kilku dekad można zauważyć intensyfikację tych zmian na skutek silnych przemian społeczno-kulturowych, zmian  w rolnictwie, przemyśle czy transporcie. Wiedza na temat sił napędowych zmian, które w znaczący sposób wpłynęły na obecny kształt krajobrazu jest kluczowa dla prawidłowego zarządzania krajobrazem.

W środowisku naukowym trwa dyskusja nad koniecznością rozwoju metod badawczych dotyczących identyfikacji usług krajobrazowych (landscape services).

Usługi są definiowane jako dobra dostarczane społeczeństwu przez krajobraz. Dobra te mają swój wymiar ekonomiczny. W tym aspekcie brakuje badań łączących koncepcję sił napędowych zmian krajobrazu z analizą zakresu świadczonych usług krajobrazowych, co ma znaczenie dla planowania zmian w krajobrazie. Istotne w tym względzie jest opracowanie metod prognozowania zmian w zakresie usług krajobrazowych na skutek realizacji polityki przestrzennej gmin oraz potrzeb mieszkańców i inwestorów, mówi dr hab. inż. Piotr Krajewski, prof. uczelni odpowiedzialny za projekt „Identyfikacja i ocena sił napędowych zmian krajobrazów i usług krajobrazowych w kontekście planowania przestrzennego gminy,  finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2018/31/D/HS4/00659).

Istotny jest także projekt realizowany przez naukowca wspólnie z firmą Dworniczak Architektura Krajobrazu pn. „Zintegrowany system wspomagania decyzji w zakresie oceny wpływu inwestycji na krajobraz w kontekście wyzwań związanych z adaptacją do zmian klimatu”, finansowany w ramach programu “MOZART” z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jego głównym celem jest opracowanie innowacyjnej metody wspomagania decyzji w zakresie oceny wpływu różnego rodzaju inwestycji na krajobraz i usprawnienie procesu zarządzania realizacją projektów w tym zakresie.

Projekt stanowi praktyczną odpowiedź na zgłaszaną przez organy decyzyjne i inwestorów potrzebę standaryzacji ocen wpływu inwestycji na otaczający krajobraz. Podstawowym efektem ma być sporządzenie standardu postępowania w zakresie oceny wpływu inwestycji na krajobraz, uzgodnionego z organami decyzyjnymi, zawierającego zakres niezbędnych do pozyskania danych środowiskowo-przestrzennych, sposoby ich agregacji, analiz w środowisku GIS i oceny w oparciu o opracowane macierze decyzyjne określające wpływ inwestycji na krajobraz, kończy naukowiec.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*