Punkt skupu surowców wtórnych to nie PSZOK i nie należy porównywać ich funkcjonowania – podkreśla resort środowiska. Ministerstwo przedstawiło wyjaśnienia nt. ujmowania w sprawozdawczości odpadów komunalnych trafiających do punktów skupu surowców wtórnych.

Ministerstwo Środowiska opublikowało wyjaśnienia dotyczące ujmowania w sprawozdawczości odpadów trafiających do punktów skupu surowców wtórnych.

Resort zwrócił uwagę, że tytuł artykułu mylnie sugeruje jakoby możliwość uwzględniania przez gminy odpadów komunalnych oddanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców wtórnych i przekazanych do recyklingu przy obliczaniu poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła była „sztucznym zabiegiem” mającym zapewnić wzrost tego poziomu zarówno na poziomie gminnym jak i krajowym.

Odpady z gospodarstw przekazane do skupu surowców mogą być wliczane do masy Mrpmts

Jak tłumaczy ministerstwo, sposób obliczania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Wzór na obliczenie poziomu zawarty w § 3 ww. rozporządzenia stanowi, że jest to stosunek łącznej masy odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg (Mrpmts) do łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg (Mwpmts).

„Odpady przekazywane przez mieszkańców do punktów skupu surowców wtórnych, które zostały poddane recyklingowi i przygotowane do ponownego użycia stanowią odpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, mogą więc być wliczane do masy Mrpmts, Nie wymaga to zmiany ww. rozporządzenia i wzoru na obliczanie poziomu” – wskazano w stanowisku MŚ.

Zdaniem resortu, w zakresie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy zebranych w punktach skupu surowców wtórnych lub w przypadku różnego rodzaju akcji zbiórki odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach gmina może wystąpić z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej masy i sposobu zagospodarowania tych odpadów.

Wówczas, zdaniem MŚ, należałoby traktować je jako odpady zebrane w inny sposób. Ponadto ich masę poddaną przetwarzaniu można uwzględnić przy obliczaniu poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzy sztucznych i szkła.

Punkt skupu surowców wtórnych to nie PSZOK

MŚ odniosło się też do kwestii traktowania punktów skupu surowców wtórnych jak PSZOK-ów. Resort stanowczo wskazał, że nie należy porównywać funkcjonowania PSZOK-ów z działaniem punktów skupu surowców wtórnych, które działają na innych zasadach. „Czym innym jest bowiem włączenie jedynie do systemu sprawozdawczego punktów skupu surowców wtórnych, a czym innym ich funkcjonowanie” – podkreślił resort przypominając, że status PSZOK-ów jest jasno określony w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają przyjmowanie co najmniej określonych w ustawie odpadów komunalnych. Gmina jest zobowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców jest zadaniem własnym gminy, zatem może być powierzone własnej spółce (zakładowi, jednostce budżetowej), do której zadań statutowych należą te działania na podstawie przepisów art. 1 ust. 1 i art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej.

MŚ podkreśliło, że punkty skupu surowców wtórnych, które przyjmują również odpady komunalne pochodzące od mieszkańców nie są objęte sprawozdawczością w zakresie odpadów komunalnych. Tym samym gmina chcąc wliczyć odpady przekazane przez te punkty do dalszego zagospodarowania do poziomów musi wystąpić z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej masy i sposobu zagospodarowania tych odpadów.

Ponadto gmina musi mieć pewność, że były to odpady pochodzące z gospodarstw domowych, i że zostały one poddane recyklingowi i przygotowaniu do ponownego użycia. Do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła nie powinny być wliczane odpady inne niż komunalne przyjmowane przez punkty skupu surowców wtórnych.

Z danych zebranych przez urzędy marszałkowskie wynika, że poziom recyklingu uzyskiwany przez Polskę rośnie. W 2012 r. wynosił on 18 proc., w 2013 – 20 proc., w 2014 – 25 proc. Natomiast gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50 proc. wagowo.

źródło: www.samorzad.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj