ZAGOSPODAROWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH

0

Nad otrzymywaniem ultraczystych zeolitów i mezoporowatych materiałów krzemionkowych z popiołów lotnych do wybranych zastosowań środowiskowych pracuje Rafał Panek, naukowiec z Laboratorium Budownictwa w Wydziale Budownictwa i Architektury na Politechnice Lubelskiej. Uczony jest kierownikiem grantu dziewiątej edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – kierowanego do utalentowanych młodych naukowców.

Chcemy opracować warunki syntezy ultraczystych – bez pozostałości popiołowej – struktur zeolitowych oraz mezoporowatej krzemionki z roztworu odpadowego po produkcji zeolitów z popiołów lotnych. Otrzymanie takich materiałów pozwoli wykorzystać je w procesie sorpcji CO2 z gazów odlotowych oraz magazynowania wodoru – tłumaczy kierownik projektu.

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie syntez ultraczystych materiałów sorpcyjnych w skali laboratoryjnej, a następnie powstanie demonstracyjny, pilotażowy blok technologiczny pozwalający na ich otrzymywanie w skali ½ technicznej. Będzie  on mógł działać niezależnie, ale też może stanowić element technologiczny wykorzystywany w istniejącym już  prototypie instalacji do produkcji zeolitów.

Ponadto w naszym projekcie planujemy badania pilotażowe w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przeprowadzimy je na Uniwersytecie w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Tam znajduje się stanowisko badawcze złożone między innymi ze złoża fluidalnego (bardzo popularna technologia spalania węgla w Polsce), na którym można przeprowadzić testy sorpcji CO2. Na Politechnice Lubelskiej natomiast zostaną przeprowadzone testy statyczne sorpcji dwutlenku węgla i wodoru – wyjaśnia Rafał Panek.

Zastosowanie roztworu poreakcyjnego z syntezy zeolitów do otrzymywania ultraczystych zeolitów i mezoporowatej krzemionki przyczyni się do obniżenia kosztów produkcji projektowanych materiałów. Opracowana technologia wpłynie na jeszcze większe zagospodarowanie popiołów lotnych, które ciągle stanowią uciążliwe dla środowiska odpady.

Warto zwrócić uwagę na bardzo istotny cel badawczy projektu, jakim jest analiza możliwości wykorzystania właściwości sorpcyjnych otrzymanych materiałów do wychwytywania CO2 i magazynowania wodoru. Wykorzystanie ich poprawi jakość środowiska poprzez zastosowanie sorbentu do wychwytywania CO2 z gazów spalinowych – dodaje naukowiec.

Emisja gazu cieplarnianego jakim jest dwutlenek węgla (CO2) stanowi problem dla wielu zakładów przemysłowych typu: elektrownie, elektrociepłownie, cementownie, rafinerie itp. Rosnący popyt na energię oraz wizja kończących się źródeł kopalnych sprawiły, że dużo uwagi poświęca się odnawialnym źródłom energii (energia słoneczna, energia wiatrowa, energia jądrowa, pływowa, wodna, biopaliwa i energia geotermalna). Wodór wydaje się być najlepszym źródłem energii ze względu wysoką wartość opałową (120 MJ/kg).

– Z powodu braku efektywnego sposobu gromadzenia wodoru wciąż prowadzone są badania nad odpowiednią metodą jego magazynowania – tłumaczy kierownik projektu.

Na potrzeby przemysłowego zastosowania otrzymanych zeolitów i mezoporowatych materiałów krzemionkowych zostaną przeprowadzone testy sorpcji CO2 i H2 w skali laboratoryjnej i pilotażowej, co pozwoli dodatkowo na ocenę ekonomiczną procesu produkcji i zastosowania opracowanych materiałów.

Tak więc, w niniejszym projekcie rozwiązywane są ważne problemy środowiskowe – zwiększenie ilości wykorzystywanych popiołów lotnych, z których są otrzymywane pełnowartościowe materiały mające zastosowanie w usuwaniu szkodliwych składników gazów wylotowych oraz magazynowaniu wodoru.

 

Anna Wesecka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*