Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wysokości ponad 2 mld euro. 

W.OrtylKluczowym pojęciem określającym kierunek rozwoju współczesnej gospodarki jest innowacyjność. Dlatego w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO) znaczna część środków została przeznaczona na wspieranie MŚP. Poprawa transferu wiedzy między sektorem prywatnym i publicznym, jego trwałe powiązanie z nauką oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które wynikają z naszych regionalnych specjalizacji, to właśnie elementy, jakie Samorząd Województwa chce wzmacniać przy udziale Funduszy Europejskich. Zachęcamy firmy do sięgania po dotacje przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów, usług lub technologii. Chcemy promować i wspierać małych i średnich przedsiębiorców, którzy – korzystając z nowoczesnych technologii – przyczyniają się do tworzenia w naszym województwie trwałych miejsc pracy. Służą temu m.in. środki, jakie w ramach I osi priorytetowej RPO przeznaczyliśmy na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. To niebagatelna kwota, bo aż 374 mln euro.

Ogromnym wyzwaniem jest rozwój gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach powstałych w  wyniku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Stąd ukierunkowanie unijnego wsparcia na działania poszerzające działalność B+R, w  szczególności prowadzoną przy współpracy z  sektorem nauki. RPO ma zachęcić przedsiębiorstwa do samodzielnego prowadzenia prac B+R lub zlecania ich uczelniom
i instytutom badawczym. Więcej wdrożeń opartych na wynikach prac B+R ma doprowadzić do wzrostu innowacyjności regionalnej gospodarki, wyższej wartości dodanej oferowanych produktów i usług oraz zdobywania zagranicznych rynków. W zakresie działalności B+R wsparcie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia z obszaru inteligentnych specjalizacji określonych w Regionalnej strategii innowacji na lata 2014-2020. Również firmy podnoszące w tych obszarach swą konkurencyjność będą preferencyjnie traktowane w procesie przyznawania wsparcia. Wspomniana Regionalna strategia innowacji zakłada koncentrację na projektach zgodnych z trzema inteligentnymi specjalizacjami regionu: lotnictwo
i kosmonautyka, jakość życia oraz informacja i telekomunikacja

Samorząd województwa kładzie również duży nacisk na profesjonalizację usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, gdyż w ten sposób firmy można zachęcić do inwestycji w nowe rozwiązania. Środki z Programu przeznaczone są także na tworzenie stref aktywności gospodarczej, sieciowanie podkarpackich firm oraz IOB, inwestycje w  MŚP niezbędne do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub usług oraz na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie udzielane firmom w  ramach czterech działań, w których przewidziano różne typy projektów.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się nabór w ramach działania 1.4. Wsparcie MŚP. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wpłynęło 1 335 wniosków. Zaplanowana pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 200 mln PLN. Kwota o jaką wnioskują przedsiębiorcy to ponad 2 862 mln PLN. Dla przypomnienia całkowita alokacja dla I osi priorytetowej to w przybliżeniu 1 500 mln zł. W ramach tego działania wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa wprowadzające tylko i wyłącznie nowe produkty
i usługi.

Nowością w Programie są Bony na innowacje. Wsparcie to pozwala na nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi, która prowadzi do sporządzenia studium wykonalności. Mamy już za sobą nabór w ramach tego działania – w trakcie naboru wpłynęły 62 wnioski, a łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła ponad 2,6 mln PLN. Licznie reprezentowane są przedsięwzięcia w dziedzinie informatyki, dotyczące e-usług dla klientów lub nowych aplikacji. Pozostałe projekty polegają np. na analizie wykonalności badań w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami czy nowych rozwiązań w sektorze spożywczym.

Priorytetem w działaniach Europejskiego Funduszu Społecznego jest kompleksowa pomoc osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, jak również wsparcie dla nowych podmiotów gospodarczych. Ma to wpłynąć w sposób bezpośredni na wzrost poziomu przedsiębiorczości w regionie. Na realizację tych zadań w ramach Regionalnego rynku pracy przewidziano kwotę 227,4 mln euro

Samorząd Województwa aktywnie wspiera również podkarpacką edukację. Za ten obszar odpowiadają działania wpisane do osi Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Realizowane projekty dotyczą przede wszystkim rozbudowy infrastruktury, wyposażenia przedszkoli oraz szkół w odpowiednie pomoce dydaktyczne, zapewnienia większej dostępności oferty edukacyjnej, poprawy jakości kształcenia, uruchomienia programów stypendialnych czy doskonalenia zawodowego pracowników oświaty. 

Powszechny dostęp do wychowania przedszkolnego z jednej strony wyrównuje szanse edukacyjne, a z drugiej – stwarza rodzicom możliwość powrotu do aktywności zawodowej. Wojewódzki Urząd Pracy, będący Instytucją Pośredniczącą RPO, przyznał dofinansowanie na utworzenie ponad 1100 dodatkowych miejsc w przedszkolach, ponad 2 tys. dzieci zostanie objętych programem zajęć dodatkowych. Dla młodych rodziców duże wsparcie stanowią też wdrażane projekty opieki nad najmłodszymi dziećmi. Z kolei realizacja projektów dotyczących poprawy jakości kształcenia zawodowego pozwoli na dostosowanie metod i  warunków prowadzenia zajęć do wymagań współczesnej gospodarki. Uczniowie zyskają możliwość zdobywania doświadczenia poprzez praktyki lub staże u pracodawców. Te działania świetnie się sprawdziły już w poprzednich latach. Szansę zyskali nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Mogą oni skorzystać ze studiów podyplomowych, programów walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji, zdobywać uprawnienia egzaminatorów i instruktorów nauki zawodu.

Od początku wdrażania Programu mamy już za sobą ogłoszone 54 nabory wniosków, na łączną kwotę dofinansowania ponad 3,6 mld PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone nabory w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego złożonych zostało 1 870 wniosków o dofinansowanie projektów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 4 mld PLN, zaś w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego złożonych zostało 1 355 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 2 mld PLN. W ramach EFRR do dofinansowania wybranych zostało 340 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 510 mln PLN, do tej pory podpisaliśmy 138 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 200 mln PLN. Natomiast w ramach EFS do dofinansowania wybranych zostało 191 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 362 mln PLN, z czego  podpisano 87 umów/decyzji o dofinansowanie projektów, na łączną kwotę ponad 163 mln PLN.

Na wszystkie zaplanowane konkursy w ramach RPO WP 2014-2020 w 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza kwotę ponad 4,49 mld zł. Zależy nam na tym, by nasi przyszli beneficjenci mądrze wykorzystali te środki. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj